Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

theyloveeachother
5988 a70f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

October 09 2017

theyloveeachother
9543 c90d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
4343 1e52 390
Reposted frombrumous brumous viadusz dusz
theyloveeachother
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadusz dusz

May 12 2017

theyloveeachother
3288 511f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
theyloveeachother
8294 ea39 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 10 2017

theyloveeachother
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viacurlydarcey curlydarcey
theyloveeachother
1419 bc03 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 30 2017

theyloveeachother
9582 4c60 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
theyloveeachother
0054 f2cc 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
theyloveeachother
0082 d8b6 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 27 2017

theyloveeachother
9341 f072 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
theyloveeachother
9345 c34a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
theyloveeachother
Nie żałuje rzeczy, które zrobiłam źle. Żałuję dobrych rzeczy, które zrobiłam dla nieodpowiednich ludzi.
theyloveeachother
0532 870f 390
Reposted frommetadon metadon viapelletierine pelletierine
theyloveeachother

March 22 2017

theyloveeachother
5979 8753 390
Reposted fromkrzysk krzysk viadusz dusz
theyloveeachother

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

— malutkizaczarowanyswiat
Reposted fromoutoflove outoflove viadusz dusz

June 30 2015

theyloveeachother
4259 c8a4 390
ktoś ma wątpliwości ? 
Reposted fromsiostry siostry vianadzienie nadzienie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl